PRIVATUMO POLITIKA

UAB "Tautrimo Aštrausko klinika" (toliau - TAK) yra svarbi Jūsų - Mūsų svetainės lankytojų bei kitų duomenų subjektų asmens duomenų apsauga. Todėl esame įsipareigoję gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

TAK užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Šioje Privatumo politikoje yra pateikiama esminė informacija apie TAK vykdomą asmens duomenų tvarkymą, šių duomenų saugojimą ir duomenų subjektų teises.

Pagrindinės sąvokos

 1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;
 2. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis (elektroninėmis priemonėmis) arba neautomatizuotomis (popieriniu būdu) priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;
 3. Duomenų valdytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuris vienas ar drauge su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šios Privatumo politikos apimtyje Duomenų valdytojas - UAB "Tautrimo Aštrausko klinika", juridinio asmens kodas: 302777470, buveinės adresas: Vičiūnų g. 24, Kaunas LT-45325, kontaktiniai duomenys: el. p. info@tautrimas.com, tel. nr.: +370 685 03095; +370 37 733202.
 4. Duomenų tvarkytojas - fizinis ar juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
 5. Duomenų gavėjas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuriai atskleidžiami asmens duomenys, nesvarbu, ar tai trečioji šalis ar ne. Tačiau valdžios institucijos, kurios pagal Europos Sąjungos arba valstybės narės teisę gali gauti asmens duomenis vykdydamos konkretų tyrimą, nelaikomos duomenų gavėjais; tvarkydamos tuos duomenis, tos valdžios institucijos laikosi taikomų duomenų tvarkymo tikslus atitinkančių duomenų apsaugos taisyklių;
 6. Trečioji šalis - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nėra duomenų subjektas, duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas, arba asmenys, kuriems tiesioginiu duomenų valdytojo ar duomenų tvarkytojo įgaliojimu leidžiama tvarkyti asmens duomenis;
 7. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys;
 8. Duomenų subjektas - fizinis asmuo, svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis tvarko TAK;
 9. Specialiųjų kategorijų duomenys - asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, taip pat duomenys atskleidžiantys sveikatos duomenis, duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir/ar lytinę orientaciją.
 10. Priežiūros institucija - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
 11. Duomenų apsaugos pareigūnas - Duomenų valdytojo paskirtas asmuo, kuris padeda užtikrinti atitiktį Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymui, kt. asmens duomenų apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams, dalyvauja visuose klausimuose, susijusiuose su asmens duomenų apsauga bei teikia konsultacijas asmens duomenų apsaugos srityje.

Asmens duomenys

1. Teisėti asmens duomenų tvarkymo kriterijai

TAK renka bei toliau tvarko Jūsų asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais:

 • Jūsų sutikimu, siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus;
 • siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį/susitarimą su partneriais ir (ar) teikėjais;

siekiant vykdyti teisės aktų teisėtus reikalavimus. 

2. Asmens duomenų tvarkymo tiksla

TAK, kaip duomenų valdytojas, užklausų administravimo, konsultacijų plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, nechirurginių estetinės medicinos paslaugų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, kitų chirurgijos paslaugų teikimo, nechirurginių estetinės medicinos, kitų nechirurginių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, potencialių klientų informavimo tikslais.

3.Tvarkomi asmens duomenys

TAK tvarko šiuos duomenis:

 • su Jūsų sutikimu, asmens duomenis, kuriuos pateikiate, svetainėje drmaslaukas.com įdiegtoje užklausos formoje.
 • asmens duomenis gaunamus sudarant sutartis dėl nechirurginių estetinės medicinos paslaugų bei kitų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos, kitų chirurgijos paslaugų teikimo, nechirurginių estetinės medicinos, kitų nechirurginių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, taip pat sudarant verslo (bendradarbiavimo) sutartį (partneriai ir (ar) teikėjai);
 • kitus duomenis, kurie yra renkami remiantis Jūsų sutikimu ir kurie apibrėžiami išsamiai tuo metu, kai iš Jūsų prašoma sutikimo;
 • duomenis, kurių rinkimą nurodo teisės aktai, siekiant teisėtai vykdyti TAK veiklą. 

4. Slapukai

Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis TAK svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) - nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti sklandų svetainės veikimą, Jūsų galimybę naršyti patogiau bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek TAK teikiamas paslaugas. `

Daugiau  apie slapukų politiką skaitykite čia...

5. Asmens duomenų saugojimo terminas

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

6. Asmens duomenų teikimas

TAK teikia Jūsų duomenis:

 • Jums sutikus, aiškiai apibrėžtiems duomenų gavėjams bei tvarkytojams;
 • Įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus;
 • Kitiems tretiesiems asmenims Jūsų sutikimu, kuris gali būti gautas dėl konkretaus atvejo.

TAK naudojamos asmens duomenų saugumo priemonės

TAK veikla internete atitinka visus atitinkamai veiklai keliamus tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR)

TAK, tvarkydami duomenų subjektų asmens duomenis, laikosi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų ir yra įgyvendinę atitinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto elgesio.

7. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka

Jūs turite teisę:

 • kreiptis į TAK su prašymu suteikti informaciją apie TAK tvarkomus Jūsų asmens duomenis ("teisė žinoti" ir "teisė susipažinti");
 • kreiptis į TAK su prašymu ištaisyti ar sunaikinti Jūsų asmens duomenis, kai Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ("teisė ištaisyti ir sunaikinti");
 • kreiptis į TAK su prašymu sustabdyti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu Jūs nustatote, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai ("teisė sustabdyti");
 • kreiptis į TAK su prašymu nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ("teisė nesutikti");
 • kreiptis į TAK su prašymu apriboti Jūsų duomenų tvarkymą, jeigu asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ("teisė apriboti");
 • kreiptis į TAK su prašymu ištrinti Jūsų duomenis, kai asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, ar nėra teisinio pagrindo, įpareigojančio tęsti duomenų tvarkymo veiksmus ("teisė būti pamirštam");
 • kreiptis į TAK su prašymu suteikti informaciją apie TAK tvarkomus asmens duomenis ir gauti duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ("teisė į duomenų perkeliamumą").

Įgyvendinant šias teises, Jūs galite kreiptis į UAB "Tautrimo Aštrausko klinika" bet kuriuo, Jums patogiu, būdu:

Raštu - Vičiūnų g. 24, Kaunas LT-45325El. paštu: info@tautrimas.comTel. Nr. +370 685 03095; +370 37 733202

Nepavykus išspręsti klausimo su TAK ir jeigu Jums kelia susirūpinimą TAK veikimas / neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio Privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, turite teisę kreiptis į Priežiūrą atliekančią instituciją - Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teisę:

Kontaktai

Tell.: +370 685 03095

Te.: +370 37 733202

El. p.: info@tautrimas

Adresas Vičiūnų g. 24, Kaunas, Lietuva

Darbo laikas: I - V 9.00 - 17.00 val.